وقتی جسد همسرم را کنار زدیم آرین ۳ ماهه زیر او بود. همسرم برای نجات جان پسرمان او را در آغوش گرفته و مانع مرگش شده بود. او ۲ روز است شیر نخورده، تو را به خدا کمک‌مان کنید