کودکی که زنده از زیر آوار بیرون آورده شد...❤️

خدا هست... زندگی هست... امید هست...🌹