طبیعت زیبای دریاچه Oppstryn در کنار روستایی به همین نام در نروژ


🆔 @xandaneh 💯