🌱نعناع ترکیب فعالی به نام منتول دارد که می تواند باعث کنترل سر درد در افراد مبتلا به میگرن شود.
🔸این گیاه رگ های خونی را باز می کند و باعث می شود خون در سر بهتر جریان یابد.