🔹خانه‌ای در سرپل ذهاب که زلزله تخریبش نکرد
حتی یک سنگ از بنای این خانه ترک نخورده است!