🔹پزشکی از بیمارستان سر پل ذهاب این خبرو گذاشته. اتفاق های خوب رو هم بگیم دلگرم شیم

نوشته پایین عکس حال آدمو خوب می‌کنه😊👌