🔺به دنیا آمدن نوزاد در جریان زلزله سرپل ذهاب

🆔 @xandaneh 💯