کردها تمام مرگ ها را تجربه کرده اند.
مردن با گلوله
مردن دست جمعی
مردن با سربریده شدن
مردن با سرما
مردن با گرسنگی...
اما هرگز از ترس نمرده اند!
دردت بجانم دیار مظلومم 🖤

🆔 @xandaneh 💯