🔴 شکاف زمین در منطقه مرزی ایران و عراق در پی وقوع زلزله مهیب