در زلزله«سی چوان»چین، گروه نجات زنی را زیر آوار پیدا کردند؛ او مرده بود!
اما در آغوشش نوزادی سالم خفته بود

مهر مادری پایان ندارد❤️

🆔 @xandaneh 💯