مثل خرما به نخیل است ضریحت ارباب

آنکه دستش شده از نخل تو کوتاه، منم


اربعین حسینی تسلیت باد🏴


🆔 @xandaneh 💯