ای بندگان من:

 هرکجا که می خواهید بروید که زمین خدا وسیع است ولی تنها از او فرمان برید.(اشاره به هجرت در شرایط سخت-هجرت از جامعه ای که بها ندادن به دستورات خدا و عبادت او کم کم در تو نیز اثر می کند) بدانید که بازگشت همه تان به سوی من است.

آیا می دانید پاداش عمل کنندگان به این فرمان الهی چیست؟. چه کسی عمق آن را درک می کند؟.

از چه می ترسی؟ از روزی خود؟ آیا به جنبنده هایی بر روی زمین  که مهاجرت می کنند و چیزی با خود حمل نمی کنند فکر کرده ای که روزیشان از کجاست؟ آیا غیر از این است که روزیشان را خدا می دهد؟

پس نگران چه هستی بنده من؟

تنها کسانی به این پاداش می رسند که در این راه سخت و در برابر مشکلات صبر نمودند و پس از گرفتن تصمیمشان تنها به خدا توکل نمودند و او را وکیل خود قرار دادند.