کانال تلگرام جدید (خ مثل خنده) راه اندازی شد جهت ورود از  id @xandaneh استفاده نماید یا از طریق یک پیام خالی به شماره3000536787 ارسال نماید