خداوندا! دستانم خالی اند و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بی کرانت

 دستانم را توانا گردان، یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن