چند دانه هاشور
دسته به دسته
با نظم و ترتیب
یکجا نشسته
وژدانا نکنین این کارا رو😐😂